Akanishi Jin


Akanishi Jin Fanpage (Murasaki)

Akanishi Jin at AsianFanatics

Akanishilove at Livejournal

Akanishi Jun Fanlisting (a TFL site)

Jin Akanishi at IMDB

Jin Daily at Livejournal