Bi(Rain)


Bi (Rain) at AsianFanatics

Bi Rain at KPopMusic UK

IJACKDOFF2BIB4U at Livejournal

Jung Ji Hoon/Rain (fansite)

Rain at Hancinema

Rain at IMDB

Rain at JYP

Rain at YahooMovies

Rain on Us at Livejournal

Rising Forevermore (a TFL site)