Takeshi Kaneshiro


Club Takeshi Kaneshiro

Noble Samurai (a "Samanosuke Akechi" TFL site)

Power of Expression (a TFL site)

Takeshi Kaneshiro (Official Site)

Takeshi Kaneshiro at IMDB

Takeshi Kaneshiro at Wireimage

Takeshi Kaneshiro at YahooMovies

Takeshi Kaneshiro Fan Site

Takeshi Kaneshiro Fans at Livejournal

Takeshi Kaneshiro Net

Takeshi Kaneshiro Pics at Livejournal