Takuya Kimura


Kimura Takuya at M-Dream

Pride (a TFL member site)

Takuya Kimura at IMDB

Takuya Kimura (unofficial site)

Takuya Kimura at AllMoviePhoto

Takuya Kimura at JDorama

Takuya Kimura at YahooMovies